SIEP

Grundläggande psykoterapiutbildning

Steg-1 KBT

Omfattning

4 terminer på distans
Halvtidsstudier
Start 2 september 2024. Därefter är nästa start 3 februari 2025.

Investering

29.900 kr + moms
per termin

Studieform

Distans med vissa träffar på plats i Stockholm och Uppsala.

Grundläggande psykoterapiutbildning

Utbildningen ger dig grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper inom psykoterapi och följer de riktlinjer och kriterier som finns för den grundläggande psykoterapiutbildningen (Steg-1 KBT). Utbildningen riktar sig till dig som vill studera vidare till legitimerad psykoterapeut (Steg-2) men även till dig som vill arbeta med psykoterapi under handledning som del av ditt befintliga yrke. Därför är våra utbildare legitimerade psykoterapeuter och/eller psykologer som har mångårig erfarenhet av utbildning, forskning, handledning och kliniskt arbete. En garanti och kvalitetsstämpel för dig som elev. Vår utbildning är certifierad av sfKBT.

Vi följer utvecklingen mot ett processorienterat arbetssätt inom modern kognitiv beteendeterapi och lägger stort värde i att göra våra studenter väl förberedda för framtida utmaningar. Läs de senaste elevintervjuerna för att få insikt i hur utbildningen upplevs av eleverna själva. 

Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg-1 KBT) passar dig som har:

Du som söker till Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning KBT behöver för det första högskolebehörighet och för det andra ett människorvårdande yrke där du vid kursstart är kliniskt verksam. Du som studerar behöver också ha möjlighet att bedriva terapeutiskt arbete. Utbildningen motsvarar 45 hp.

 Sammanfattningsvis passar utbildningen dig som: 

Kursledningen förbehåller sig rätten att göra bedömningen av lämplighet för utbildningen utifrån ansökningar och intervju. Läs mer om allmän behörighet i Högskoleförordningen. Här kan du läsa mer om ansökningskraven för samtliga utbildningar. 

Nästa utbildningsstart

Nästa Steg-1 KBT-utbildning startar
2 september 2024
 • Fyra terminer på distans
 • Halvtidsstudier på distans med vissa närträffar
 • Kostnad 29.900 + moms per termin
 • 070 985 01 36 - info@siepinstitute.com

Upplägg och innehåll

KBT Steg 1 övergripande mål

Utbildningen syftar till att ge de studerande en bred grundläggande kunskap om KBT och dess olika metoder med fokus på transdiagnostisk och processbaserad KBT. Du lär dig bland annat:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Specialistutbildning i psykiatri

Utbildningen motsvarar de krav som ställs av Socialstyrelsen för att tillgodoräknas inom ramen för specialistutbildningen i psykiatri för läkare. Utbildningsprogrammet utformas i enlighet med normerna för den tidigare statliga psykoterapiutbildningen (steg-1). 

5/5
Evidensbaserad utbildning med erkända föreläsare/forskare från hela världen. Proffsig handledning. Jättenöjd med utbildningen som helhet!
Charlotte
Grundläggande Psykoterapiutbildning (Steg-1 KBT) - Januari 2023

Genomförande av Grundläggande psykoterapiutbildning

Undervisningen i den Grundläggande psykoterapiutbildningen sker i varierade former och till stor del på distans. Du kommer att utbildas med hjälp av föreläsningar, videokonferenser, interaktivt material på läroplattformen. Dessutom erbjuder vi träningsdagar på plats tillsammans med alla utbildningsdeltagare, det brukar vara ett uppskattat inslag under terminen.   

Du som student uppmuntras att aktivt och självständigt inhämta kunskap, kritisk granska och reflektera. Integrering av de teoretiska momenten med praktisk tillämpning betonas starkt under hela den Grundläggande psykoterapiutbildningen. Därför är det viktigt att du som elev kan utföra klientarbete under handledning i det befintliga yrke. Det handledda klientarbetet genomför du som elev utan avbrott under termin två, tre och fyra.

 

Seminarier, handledning och klientarbete

Deltagande i seminarier, handledning och klientarbete är obligatoriskt. Skulle du ha frånvaro från enstaka tillfällen kompenserar du det bäst i samråd med din lärare, handledare eller kursansvarig. 

Förutom den schemalagda undervisningen förväntas du som student avsätta tid för arbete med material i läroplattformen. Du förväntas också läsa tillhörande litteratur, utföra klientarbete och förbereda inför handledningen.

Läs mer om hur du kan maximera dina distansstudier hos oss.


Kombinera studier med arbete

 

Den här utbildningen riktar sig till yrkesverksamma inom vård och behandling och syftar till att fördjupa dina kunskaper inom en specifik psykoterapeutisk inriktning. Utbildningen integrerar kliniska erfarenheter och teoretiska kunskaper som ger dig möjlighet till fortsatt arbete i kombination med studier. 

En viktig del av utbildningen är klientarbete under behandling. Som deltagare genomför man psykoterapeutiska behandlingar med vuxna patienter/klienter eller par/familjer på sin arbetsplats. Detta görs under övervakning av en legitimerad psykoterapeut med handledarutbildning som är kopplad till utbildningen. 

Utbildningen bedrivs på halvfart under 4 terminer och innebär föreläsningar och seminarier digitalt med ett fåtal fysiska träffar i Stockholm eller Uppsala. Det är viktigt att notera att du som student förväntas kunna fortsätta arbeta med psykoterapi på din arbetsplats under utbildningstiden. 

Som student uppmuntras du att vara aktiv och självständig i din kunskapsinhämtning samt att vara kritisk och reflekterande. 

Examination Grundläggande psykoterapiutbildning (KBT Steg 1)

För att bli godkänd i Grundläggande psykoterapiutbildning krävs det att du har godkänt på samtliga prov och obligatoriska moment. Examination på delkurs 1-4 sker genom att du deltar i seminarier, fullgör arbetsuppgifter och inlämningsuppgifter, klarar de skriftliga och muntliga proven samt genom att du aktivt deltagit i handledning och fått godkänt på hemtentamen.

I samband med utbildningen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov och två omprov. Examinationen sker sen utifrån handledarens bedömning i samråd med examinator.

Examensbenämning

Till utbildningsbevis som avser samtliga utbildningsmoment som för den studerande ingår i utbildningen skall knytas examensbenämningen ”Grundläggande psykoterapiutbildning med speciell inriktning mot kognitiv beteendeterapi”.

På utbildningsbeviset finns följande översättning till engelska: ”Undergraduate Diploma in Cognitive Behavioural Psychotherapy”.

Betyg

Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd och Godkänd. För slutintyget godkänd krävs att kursdeltagaren fullföljer samtliga examinationsuppgifter och uppfyller de mål som anges för kursen.

Kursplan Grundläggande psykoterapiutbildning

Utbildningen omfattar följande fem delkurser som löper parallellt och motsvarar 45 hp. Klicka på rubriken för att läsa mer om varje delområde. 

480 timmar eller 12 veckors heltidsstudier

 • Övergripande introduktion till KBT (motsvarande introduktionsutbildning i KBT).
 • Historik ock utvecklingslinjer inom KBT. Olika synsätt på psykologisk ohälsa (sjukdom) och dess uppkomst och utveckling utifrån ett biologiskt, evolutionspsykologiskt, kognitivt och inlärningspsykologiskt perspektiv. Inlärningsteori, operant och respondent inlärningsteori, funktionell analys.
 • Kognitiva teorier och metoder, genomgång av etablerade kognitiva modeller och symtombaserade behandlingsmetoder och fallformuleringar.
 • Relational Frame Theory (RFT).
 • MI: Motiverande samtal.
 • Emotioner: Emotionspsykologi samt relevant utvecklingspsykologi och neuropsykologi relaterat till psykoterapi.
 • Vanliga psykologiska problem, diagnoser och psykopatologi. En orientering utifrån vanliga diagnossystem samt genomgång och presentation av symtombaserade psykologiska modeller.
 • Fobier, OCD Depression, PTSD, Smärta, Stress, Ätproblem, Sömnproblem, Tinnitus, Epilepsi, Beroendeproblem, Psykos, GAD.
 • Tillämpning av ”Tredje vågens KBT”. DBT, FAP. Self Compassion och mindfulness med särskilt betoning på RFT och ACT (Acceptance and Commitment Therapy).
 • Andra psykoterapeutiska inriktningar, aktuellt evidensläge.

320 timmar eller 8 veckors heltidsstudier.

 • KBT baserad fallformulering utifrån beteendeanalys och andra relevanta modeller i samtal och färdighetsträning. Processbaserad, generisk och syndromspecifik fallformulering.
 • Att lära känna igen, kunna analysera, bearbeta och terapeutiskt använda egna reaktioner inför olika klienter i terapisituationen. Datainsamling och att göra egna beteendeexperiment. Att göra en baslinje. Att forma en hypotes, en formulering som leder fram till en intervention och att utvärdera en intervention. Genomgång av etablerade skattningsskalor.
 • Att lära deltagarna att självständigt lägga upp behandling inom olika problemområden och att utvärdera denna behandling utifrån ett processorienterat arbetssätt samt att utifrån datainsamling och analys skapa egna övningar och metaforer.
 • Psykofarmakologi och psykoterapi.

80 timmar eller 2 veckors heltidsstudier

 • Tekniska färdigheter för att söka vetenskapliga dokument i databaser och hantera digitala verktyg som är nödvändiga i utbildningen.
 • Världsbilder och vetenskapsteori huvudsakligen utifrån mekanistisk världsbild och funktionell kontextualism.
 • Forskningsmetodik. Träning i att genomföra sökning i relevanta databaser och i vetenskapliga tidskrifter. Att skriva vetenskapligt. Att göra en enkel singel subjekt design studie. Genomgång av vetenskapsteoretiska begrepp. Att lära sig att kritiskt granska forskningen inom det psykoterapeutiska området.
 • Etik och lagstiftning. Lagar och etiska regler som styr klinisk verksamhet, handledning, dokumentationsformer och forskningsarbete.

120 timmar i grupp eller 3 veckors heltidsstudier

 • Klientarbete under handledning. Utbildningens mest omfattande moment där teori och praktik integreras. Fortlöpande under utbildningen bedriver studenten individuellt terapeutiskt arbete under handledning som sker individuellt och i grupp. För godkänt på kursen ska minst tre patientarbeten och tre behandlingsrapporter vara godkända av handledare.
 • Handledningen ges individuellt och i grupper om 3-4 deltagare under termin 2-4 sammanlagt 120 hl-timmar. I handledningen integreras teoretiska kunskaper med psykoterapeutiskt arbete.

Handledningen genomförs via videokonferens eller live på plats i Uppsala eller Stockholm.

80 timmar eller 2 veckors heltidsstudier

Denna del ersätter den traditionella egenterapin. Det kan dock fortfarande förekomma krav på egenterapi vid ansökan till steg 2 på Universitet. Professionell utveckling, att göra löpande analyser på sig själv i terapiarbetet, själverfarenhet, grundläggande färdigheter i perspektivtagande (RFT) samt utifrån ”Self-practice and Self-reflection” av James Bennett Levy.

Övrigt

Inlämningsuppgifter sker löpande under utbildningen, likaså frågor och quiz. Examinationer genomförs muntlig, inspelat och skriftligt.

Innehåll kurs SIEP

Kursledning och examinatorer

Psykoterapi grundutbildning - examinatorer

Kursledning

JoAnne Dahl, Professor Emerita, Leg psykolog, Leg psykoterapeut, Handledare KBT. Hon har lång erfarenhet av forskning, utbildning och handledning. Hon är även pionjär inom ACT (en del av tredje vågens KBT) och författare till flertal böcker inom området. Tommy Lydell. Leg psykoterapeut KBT, leg kurator. Han har arbetat med att bedriva utbildningar inom psykologi, utvecklat och designat E-lärande inom evidensbaserad psykologi sedan 2008.

 

Examinatorer

Som examinator för Grundläggande psykoterapiutbildningen fungerar Professor Emerita i klinisk psykologi vid Uppsala Universitet. Här kan du läsa mer om våra lärare och kursledare.

Kvalitetssäkring och individanpassning

Vi genomför kontinuerlig återkoppling från elever och lärare för alla våra utbildningar. Vår målsättning är att det ska bli en givande och utvecklande resa och att du ska lära dig massor!

Under resans gång tar vi tacksamt emot feedback från dig och försöker individanpassa utbildningen så det passar just dig. Utbildningen är auktoriserad av Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier (sfKBT), läs mer om sfKBT-certifieringen

Litteratur och vidareutbildning med Steg 2

Litteraturen omfattar cirka 4 000 sidor. En stor del av litteraturen är på Svenska. Förutom litteratur förekommer flertal aktuella artiklar. Kostnader för litteratur ingå ej i kursavgiften. Litteraturkostnad är ca 1 200 kr per termin.

Vi följer de riktlinjer som finns för den Grundläggande psykoterapiutbildningen för att ge möjlighet att studera vidare till Legitimerad psykoterapeut (Steg-2) om du uppfyller de övriga behörighetskraven för Steg-2 vilket du kan läsa mer om hos respektive utbildningsinstans.

Har du frågor och funderingar kring utbildningen? Vi har samlat vanliga frågor och svar – läs mer här. Du är också varmt välkommen att kontakta oss direkt på info@siepinstitute.com eller 070 985 01 36.

Ansök till utbildningen

Omdömen från kursdeltagare

Här kan du läsa vår senaste elevintervju.

För oss är det viktigt att våra utbildningar och kurser lever upp till våra studerandes förväntningar. 

Delbetalning

Delbetala din utbildning via vår samarbetspartner Human Finans genom att t.ex dela upp din betalning helt utan ränta i 6 eller 12 månader.

Ta kontakt direkt med kundservice vid ev. frågor: 08 560 201 15