SIEP

Grundläggande psykoterapiutbildning

KBT Steg 1

Omfattning

4 terminer på distans
Halvtidsstudier
Start 4 sep 2023

Investering

29.900 kr + moms
per termin

Studieform

Distans med vissa träffar på plats i Stockholm och Uppsala.

Grundläggande psykoterapiutbildning

En gedigen utbildning som följer de riktlinjer och kriterier som finns för den grundläggande psykoterapiutbildningen (Steg-1). Utbildningen ger möjlighet att studera vidare till legitimerad psykoterapeut (Steg-2). Våra utbildare är legitimerade psykoterapeuter och/eller psykologer som har mångårig erfarenhet av utbildning, forskning, handledning och kliniskt arbete.

Vi följer utvecklingen mot ett processorienterat arbetssätt inom modern kognitiv beteendeterapi och lägger stort värde i att göra våra studenter väl förberedda för framtida utmaningar. 

KBT Steg 1 passar dig som har:

Kursledningen förbehåller sig rätten att göra bedömningen av lämplighet för utbildningen utifrån ansökningar och intervju. Läs mer om allmän behörighet i Högskoleförordningen.

Nästa utbildningsstart

Nästa KBT Steg 1-utbildning startar
4 september 2023
 • Fyra terminer på distans
 • Halvtidsstudier på distans med vissa närträffar
 • Kostnad 29.900 + moms per termin
 • 070 985 01 36 - info@siepinstitute.com

Upplägg och innehåll

KBT Steg 1 övergripande mål

Utbildningen syftar till att ge de studerande en bred grundläggande kunskap om KBT och dess olika metoder med fokus på transdiagnostisk och processbaserad KBT. Du lär dig bland annat:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Specialistutbildning i psykiatri

Utbildningen motsvarar de krav som ställs av Socialstyrelsen för att tillgodoräknas inom ramen för specialistutbildningen i psykiatri för läkare. Utbildningsprogrammet utformas i enlighet med normerna för den tidigare statliga psykoterapiutbildningen (steg-1). 

5/5
Bra upplägg, intressanta föreläsningar och kunnig handledare.
Anna
Kursdeltagare

Genomförande av Grundläggande psykoterapiutbildning

Undervisningen i den Grundläggande psykoterapiutbildningen sker i varierade former och till stor del på distans. Du kommer att utbildas med hjälp av föreläsningar, videokonferenser, interaktivt material på läroplattformen och träningsdagar på plats tillsammans med alla utbildningsdeltagare.  

Du som student uppmuntras att aktivt och självständigt inhämta kunskap, kritisk granska och reflektera. Integrering av de teoretiska momenten med praktisk tillämpning betonas starkt under hela utbildningen. Det handledda klientarbetet genomför du som elev utan avbrott under termin två, tre och fyra.

Deltagande i seminarier, handledning och klientarbete är obligatoriskt. Skulle du ha frånvaro från enstaka tillfällen kompenserar du det bäst i samråd med din lärare, handledare eller kursansvarig. 

Förutom den schemalagda undervisningen förväntas du som student avsätta tid för arbete med material i läroplattformen. Du förväntas också läsa tillhörande litteratur, utföra klientarbete och förbereda inför handledningen. 

Examination Grundläggande psykoterapiutbildning (KBT Steg 1)

För att bli godkänd i Grundläggande psykoterapiutbildning krävs det att du har godkänt på samtliga prov och obligatoriska moment. Examination på delkurs 1-4 sker genom att du deltar i seminarier, fullgör arbetsuppgifter och inlämningsuppgifter, klarar de skriftliga och muntliga proven samt genom att du aktivt deltagit i handledning och fått godkänt på hemtentamen.

I samband med utbildningen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov och omprov. Examinationen sker sen utifrån handledarens bedömning i samråd med examinator.

Examensbenämning

Till utbildningsbevis som avser samtliga utbildningsmoment som för den studerande ingår i utbildningen skall knytas examensbenämningen ”Grundläggande psykoterapiutbildning med speciell inriktning mot kognitiv beteendeterapi”.

På utbildningsbeviset finns följande översättning till engelska: ”Undergraduate Diploma in Cognitive Behavioural Psychotherapy”.

Betyg

Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd och Godkänd. För slutintyget godkänd krävs att kursdeltagaren fullföljer samtliga examinationsuppgifter och uppfyller de mål som anges för kursen.

Kursplan för vår Grundläggande psykoterapiutbildning

Utbildningen omfattar följande fem delkurser som löper parallellt. Klicka på rubriken för att läsa mer om varje delområde.

Motsvarar 18hp, 480 timmar eller 12 veckors heltidsstudier.

 • Övergripande introduktion till KBT (motsvarande introduktionsutbildning i KBT).
 • Historik ock utvecklingslinjer inom KBT. Olika synsätt på psykologisk ohälsa (sjukdom) och dess uppkomst och utveckling utifrån ett biologiskt, evolutionspsykologiskt, kognitivt och inlärningspsykologiskt perspektiv. Inlärningsteori, operant och respondent inlärningsteori, funktionell analys.
 • Kognitiva teorier och metoder, genomgång av etablerade kognitiva modeller och symtombaserade behandlingsmetoder och fallformuleringar.
 • Relational Frame Theory (RFT).
 • MI: Motiverande samtal.
 • Emotioner: Emotionspsykologi samt relevant utvecklingspsykologi och neuropsykologi relaterat till psykoterapi.
 • Vanliga psykologiska problem, diagnoser och psykopatologi. En orientering utifrån vanliga diagnossystem samt genomgång och presentation av symtombaserade psykologiska modeller.
 • Fobier, OCD Depression, PTSD, Smärta, Stress, Ätproblem, Sömnproblem, Tinnitus, Epilepsi, Beroendeproblem, Psykos, GAD.
 • Tillämpning av ”Tredje vågens KBT”. DBT, FAP. Self Compassion och mindfulness med särskilt betoning på RFT och ACT (Acceptance and Commitment Therapy).
 • Andra psykoterapeutiska inriktningar, aktuellt evidensläge.

Motsvarar 18hp, 320 timmar eller 8 veckors heltidsstudier.

 • KBT baserad fallformulering utifrån beteendeanalys och andra relevanta modeller i samtal och färdighetsträning. Processbaserad, generisk och syndromspecifik fallformulering.
 • Att lära känna igen, kunna analysera, bearbeta och terapeutiskt använda egna reaktioner inför olika klienter i terapisituationen. Datainsamling och att göra egna beteendeexperiment. Att göra en baslinje. Att forma en hypotes, en formulering som leder fram till en intervention och att utvärdera en intervention. Genomgång av etablerade skattningsskalor.
 • Att lära deltagarna att självständigt lägga upp behandling inom olika problemområden och att utvärdera denna behandling utifrån ett processorienterat arbetssätt samt att utifrån datainsamling och analys skapa egna övningar och metaforer.
 • Psykofarmakologi och psykoterapi.

Motsvarar 3 hp, 80 timmar eller 2 veckors heltidsstudier.

 • Tekniska färdigheter för att söka vetenskapliga dokument i databaser och hantera digitala verktyg som är nödvändiga i utbildningen.
 • Världsbilder och vetenskapsteori huvudsakligen utifrån mekanistisk världsbild och funktionell kontextualism.
 • Forskningsmetodik. Träning i att genomföra sökning i relevanta databaser och i vetenskapliga tidskrifter. Att skriva vetenskapligt. Att göra en enkel singel subjekt design studie. Genomgång av vetenskapsteoretiska begrepp. Att lära sig att kritiskt granska forskningen inom det psykoterapeutiska området.
 • Etik och lagstiftning. Lagar och etiska regler som styr klinisk verksamhet, handledning, dokumentationsformer och forskningsarbete.

Motsvarar 9 hp, 120 timmar i grupp eller 3 veckors heltidsstudier.

 • Klientarbete under handledning. Utbildningens mest omfattande moment där teori och praktik integreras. Fortlöpande under utbildningen bedriver studenten individuellt terapeutiskt arbete under handledning som sker individuellt och i grupp. För godkänt på kursen ska minst tre patientarbeten och tre behandlingsrapporter vara godkända av handledare.
 • Handledningen ges individuellt och i grupper om 3-4 deltagare under termin 2-4 sammanlagt 120 hl-timmar. I handledningen integreras teoretiska kunskaper med psykoterapeutiskt arbete.


Handledningen genomförs via videokonferens eller live på plats i Uppsala eller Stockholm.

Motsvarar 3 hp, 80 timmar eller 2 veckors heltidsstudier.

Denna del ersätter den traditionella egenterapin. Det kan dock fortfarande förekomma krav på egenterapi vid ansökan till steg 2 på Universitet. Professionell utveckling, att göra löpande analyser på sig själv i terapiarbetet, själverfarenhet, grundläggande färdigheter i perspektivtagande (RFT) samt utifrån ”Self-practice and Self-reflection” av James Bennett Levy.

Övrigt

Inlämningsuppgifter görs löpande under utbildningen, likaså frågor och quiz. Examinationer genomförs muntlig, inspelat och skriftligt.

Innehåll kurs SIEP

Kursledning och examinatorer

Psykoterapi grundutbildning - examinatorer

Kursledning

JoAnne Dahl, Professor Emerita, Leg psykolog, Leg psykoterapeut, Handledare KBT. Hon har lång erfarenhet av forskning, utbildning och handledning. Hon är även pionjär inom ACT (en del av tredje vågens KBT) och författare till flertal böcker inom området. Tommy Lydell. Leg psykoterapeut KBT, leg kurator. Han har arbetat med att bedriva utbildningar inom psykologi, utvecklat och designat E-lärande inom evidensbaserad psykologi sedan 2008.

 

Examinatorer

Som examinator för Grundläggande psykoterapiutbildningen fungerar Professor Emerita i klinisk psykologi vid Uppsala Universitet. Här kan du läsa mer om våra lärare och kursledare.

Kvalitetssäkring och individanpassning

Vi genomför kontinuerlig återkoppling från elever och lärare för alla våra utbildningar. Vår målsättning är att det ska bli en givande och utvecklande resa och att du ska lära dig massor!

Under resans gång tar vi tacksamt emot feedback från dig och försöker individanpassa utbildningen så det passar just dig. Utbildningen är auktoriserad av Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier (SFKBT)

Litteratur och vidareutbildning med Steg 2

Litteraturen omfattar cirka 4 000 sidor. En stor del av litteraturen är på Svenska. Förutom litteratur förekommer flertal aktuella artiklar. Kostnader för litteratur ingå ej i kursavgiften. Litteraturkostnad är ca 1 200 kr per termin.

Vi följer de riktlinjer som finns för den Grundläggande psykoterapiutbildningen för att ge möjlighet att studera vidare till Legitimerad psykoterapeut (Steg-2) om du uppfyller de övriga behörighetskraven för Steg-2 vilket du kan läsa mer om hos respektive utbildningsinstans.

Ansök till utbildningen

Omdömen från kursdeltagare

För oss är det viktigt att våra utbildningar och kurser lever upp till våra studerandes förväntningar. 

Delbetalning

Delbetala din utbildning via vår samarbetspartner Human Finans genom att t.ex dela upp din betalning helt utan ränta i 6 eller 12 månader.

Ta kontakt direkt med kundservice vid ev. frågor: 08 560 201 15